Necesita Ir ao inicio de sesión ou Rexistrarse para enviar un artigo.

Como parte integrante do proceso de envío dun artigo, as autoras e autores teñen que asegurarse de que o seu traballo cumpra todas as condicións que se indicar a seguir. No caso de non se seguiren estas directrices, os artigos poderanse devolver.

 • El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los Comentarios al editor/a).
 • El archivo de envío está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 • Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias.
 • El texto tiene un interlineado sencillo, un tamaño fuente de 12 puntos, se utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL), y todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto apropiados, en vez de al final.
 • El texto reúne las condiciones estilísticas y bibliográficas incluidas en Pautas para el autor/a, en Acerca de la revista.
 • En el caso de enviar el texto a la sección de evaluación por pares, se siguen las instrucciones incluidas en Asegurar una evaluación anónima.

O Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña agradece a remisión de traballos para a súa publicación e solicita que se consideren para tales efectos as seguintes normas.

 1. O Anuario só publica traballos orixinais en galego, que deberán axustarse á definición e á temática obxecto deste.
 2. Os traballos deberán enviarse por correo electrónico ao enderezo: <anuariocienciasdotraballo@udc.es> e axustarse aos parámetros que se indican a continuación:
 • Os artigos doutrinais terán unha extensión mínima de 12 páxinas e máxima de 25 páxinas, malia que este último límite poderá excederse por decisión do Consello de Redacción. Os comentarios de xurisprudencia terán unha extensión de 6 páxinas como mínimo e de 12 páxinas como máximo. Finalmente, as recensións bibliográficas non poderán ser superiores a 3 páxinas. Os orixinais presentaranse cun aliñamento xustificado escritos en letra Times New Roman, corpo 14, cun espazamento entre liñas sinxelo. Nas anotacións a pé de páxina empregarase letra Times New Roman, corpo 12, cun espazamento entre liñas tamén sinxelo. 
 • A cita bibliográfica, se é de libros, especificará en versaletas os apelidos e nome dos autores, en cursiva o título da publicación, e en redonda o ano de publicación, o lugar de edición, a editorial e, por último, a páxina ou páxinas. De se tratar dun artigo dunha publicación periódica, seguirase o mesmo criterio, coa excepción de que o título do artigo constará en letra redonda entre comiñas e o nome da revista en cursiva. 
 • Os traballos deberán ir acompañados dun resumo do estudo na lingua en que foi escrito e, ademais, en inglés. Igualmente, deberá acompañarse dun elenco de palabras chave, cun máximo de cinco, redactadas así mesmo na lingua de concepción do estudo e en inglés. O título do estudo debe figurar tamén en inglés. 
 1.  O período para o envío dos orixinais comprende de xaneiro a xuño do ano natural correspondente ao volume de que se tratar. Os mencionados orixinais incluirán o nome e apelidos da persoa autora e a institución a que pertence, ademais dun enderezo de correo electrónico de contacto. 
 2. Admítense orixinais redactados en castelán (e demais linguas cooficiais de España), do mesmo xeito que en inglés, francés, alemán, italiano e portugués, que serán publicados en lingua galega. 
 3. Recibidos os orixinais, serán valorados polos avaliadores externos do Anuario. Logo da súa valoración, a dirección do Anuario comunicará a aceptación ou non da publicación dos orixinais por correo electrónico, dentro do mes seguinte á data de recepción do orixinal.

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines.